Jeg overholder selvfølgelig Persondataforordningen. GPDR.

Jeg er eneste databehandler. Der er ikke andre der ser oplysningerne. Jeg sender aldrig noget videre til andre kontorer, myndigheder, uden du ved det præcist.

Du ved hele tiden hvad jeg har af oplysninger - det sørger jeg for. Er du i tvivl så kontakt mig.

Ved afslutningen af rådssøgning, slettes alle oplysninger, medmindre du ønsker andet. Du bliver spurgt direkte om det.

Jeg skriver aldrig til nogen uopfordret, eller uden aktuelt samtykke dertil.

 

Her er Overgaards Privatlivspolitik til beskyttelse af dine interesser.

Anvendelsesområde:

Denne privatlivspolitik ("Privatlivspolitik") gælder for Kaj Overgaards behandling af dine personoplysninger der sker via Overgaards digitale platforme, som Kaj Overgaard benytter.

I forhold til personoplysninger, som Overgaard registrerer i forbindelse med levering af Overgaards ydelser til dig, er Overgaard dataansvarlig og i forhold til indholdet i din digitale postkasse og i dit arkivsystem er du dataansvarlig og Overgaard databehandler.

Overgaard som dataansvarlig.

 

Indsamling:

Overgaard kan kun indsamle personoplysninger om dig fra dig selv.

Personoplysninger:

Overgaard indsamler personoplysninger såsom 

a) navn, personnummer, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato), 

b) oplysninger om dig, som du selv har oplyst. 

c) oplysninger om din kommunikation med Overgaard, 

 

Formål:

Overgaard behandler dine personoplysninger som led i sin forretning, herunder for at kunne stille Overgaard’ ydelser til rådighed for dig, og for at råde dig.

Modtagere:

Såfremt det er nødvendigt kan Overgaard dele dine oplysninger med a)  hvor du har samtykket til delingen, og e)  Overgaard vil ikke overføre dine oplysninger til lande uden for EU/EØS.

Særligt om personnummer:

Behandling af dit personnummer sker ikke.

Retsgrundlag:

Overgaard behandler dine personoplysninger enten a) på baggrund af dit forudgående samtykke, b) for at opfylde en aftale med dig.

Dine rettigheder:

Du har altid ret til a) at anmode om at få indsigt i dine personoplysninger, b) at få berigtiget, slettet eller begrænset brugen af oplysningerne, og c) at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger. Under visse omstændigheder har du efter den 25. maj 2018 også ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan bede om at få de oplysninger, du selv har givet til Overgaard, udleveret i et læsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan du også få oplysningerne overført til en tredjepart.

Anmodninger i henhold til dette afsnit skal indsendes eller indringes til Overgaard. Overgaard kan kontaktes pr. telefon eller mail.

Samtykke:

Hvis Overgaard behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette ændrer dog ikke ved lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, før tilbagekaldelsen.

Fortrolighed og opbevaring:

Dine personoplysninger bliver altid behandlet fortroligt, uanset om du selv aktivt har afgivet oplysningerne, eller om oplysningerne er indhentet af Overgaard på anden måde. Overgaard opbevarer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser.

Klager:

Hvis du har spørgsmål vedr. dine personoplysninger og til vores behandling, eller du ønsker at klage, kan du rette henvendelse til Overgaard. Hvis din klage ikke bliver løst af Overgaard, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ændringer:

Privatlivspolitikken bliver løbende opdateret og den nyeste version vil altid findes på www.koc.dk. Ved væsentlige ændringer eller indskrænkninger, får du meddelelse individuelt via Overgaard. Ved fortsat brug af Overgaard’ Services, herunder hjemmesider, apps og andre digitale platforme accepterer du de til enhver tid gældende vilkår samt den gældende privatlivspolitik.

Overgaard’ Databeskyttelsesrådgiver:

Da Overgaard ikke sender oplysninger til andre, og da Overgaard har én databehandler Kaj Overgaard, er Kaj Overgaard Databeskyttelsesrådgiver.

Generelle spørgsmål vedr. persondata compliance og databeskyttelseslovgivningen kan rettes til Overgaard på følgende mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

Overgaard som databehandler

Følgende fastlægger rettigheder og forpligtelser for henholdsvis dig som dataansvarlig og Overgaard som databehandler:

Omfang og formål:

Overgaard behandler alene personoplysninger til formål, som er nødvendige for dit ønske om juridisk rådssøgning.

Behandlingsaktiviteter:

Overgaard’ behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af ydelser omfatter bl.a. indsamling fra dig som rådssøgende, opbevaring, sletning og ajourføring. Oplysninger videregives ikke, medmindre det sker efter dit udtrykkelige ønske.

Kategorier af personoplysninger:

Indholdet i meddelelser og dokumenter som overdrages til Overgaard, enten af en afsender til placering i din digitale postkasse eller af dig selv til opbevaring i dit arkivsystem hos Overgaard, er bestemt af afsender eller af dig. Meddelelser og dokumenter indeholder dermed fritekst, som ikke er bestemt af Overgaard, og som kan indeholde både almindelige oplysninger og følsomme oplysninger i et ikke nærmere afgrænset omfang.

Kategorier af registrerede personer:

De kategorier af registrerede personer, som Overgaard behandler personoplysninger om, er bestemt af afsenderen og dig selv. De registrerede personer omfatter udover dig selv eventuelt børn, ægtefæller eller andre, som måtte blive nævnt i indholdet af dokumenter og meddelelser (friteksten).

Instruktion:

Overgaard behandler alene de nævnte personoplysninger på baggrund af din instruks, medmindre behandlingen påkræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, i hvilket tilfælde Overgaard underretter dig om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

Anser Overgaard en konkret instruks for at være i strid med gældende persondatalovgivning vil Overgaard give dig besked herom.

Relevant persondatalovgivning:

Overgaard er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:

Overgaard træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige, mod at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Fastsættelsen af de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger sker under hensyntagen til:

1.   det aktuelle tekniske niveau,

2.   omkostninger ved implementeringen, samt

3.   behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Behandlingssikkerhed, sikkerhedsbrud, mv.:

Overgaard bistår med overholdelse af forpligtelserne i Persondataforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren.

Mulighed for udlevering af dokumentation samt revision

Overgaard stiller tilgængelige oplysninger til rådighed for at påvise overholdelse af disse vilkår samt giver adgang til revisioner i overensstemmelse med lovgivningen og Overgaard’ retningslinjer herfor. 

Indsigelser imod behandling m.m.

Overgaard bistår med overholdelse af forpligtelserne i Persondataforordningens kapitel III om udøvelse af de registreredes rettigheder i Persondataforordningens kapitel III.

Overførsel af personoplysninger:

Overgaard benytter ingen leverandører til at drive Overgaard. Der er dermed ingen underdatabehandler.

Overgaard underretter dig, såfremt Overgaard planlægger at foretage ændringer i brug af ovenstående leverandører. Ved fortsat brug af Overgaard’ services efter sådan underretning vil du acceptere en sådan ændring.

Overgaard behandler udelukkende personoplysninger inden for DK’s grænser.

Erstatningsansvar:

Forholdet reguleres af dansk rets almindelige erstatningsregler, idet Overgaard dog ikke er ansvarlig for indirekte tab og følgeskader.

Afmelding:

Du kan til enhver tid afmelde eller slette dine oplysninger hos Overgaard. Parterne vil dog være forpligtet af disse vilkår så længe du opbevarer personoplysninger hos Overgaard.

 

Overgaard CVR: 29108447, Sundsørevej 92, 7870 Roslev.